Browse Our Dictionary
M

minnow

xx ༡། ཉ་ཆུང་མི་ནོ། = ཆུ་ཀླུང་དང་རྫིང་བུ་སོགས་ཆུ་དྭངས་གཙང་ནང་གནས་པའི་ཉ་ཆུང་གི་རིགས་ཁྱུ་ཚོགས་སུ་གནས་པ་ཤིག ༢། གལ་གནད་ཆུང་བའི། = གལ་གནད་ཆུང་བའམ་དོན་ཆེན་མིན་པའི་སྒྲིག་འཛུགས་སམ་གང་ཟག