Browse Our Dictionary
M

mission statement

དམིགས་དོན་འགྲེལ་བརྗོད། = གཞུང་སྒེར་ཚོགས་པ་དང་། དགེ་རྩ། ཚོང་ལས་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་ཀྱི་འགྲེལ་བརྗོད་ཐུང་ངུ་ཞིག