Browse Our Dictionary
M

mitochondria

ནུས་སྐྱེད་དབང་ཕྲ། = ཉིང་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ཕལ་མོ་ཆེའི་ཕྱི་གཤེར་ནང་ཡོད་པའི་དབང་ཕྲ་སྐྱི་མོ་ཉིས་བརྩེགས་ཅན་ཞིག་ལ་ཟེར། དེ་ནི་ཕྲ་ཕུང་གི་ནུས་པའི་འདོན་ཁུངས་ཡིན།