Browse Our Dictionary
M

mobile library

སྐོར་སྐྱོད་དཔེ་མཛོད། = ས་ཁུལ་འདྲ་མིན་ནང་གི་མི་མང་ཚོར་དཔེ་དེབ་གཡར་རྒྱུའི་ཆེད་དཔེ་དེབ་ཁག་འཁྱེར་ཏེ། གང་སར་འགྲུལ་སྐྱོད་བྱེད་མཁན་གྱི་དམིགས་བསལ་འགྲུལ་འཁོར་ཞིག