Browse Our Dictionary
M

mode of payment

༡། སྤྲོད་ལུགས། སྤྲོད་སྟངས། = དངུལ་འབོར་གང་ཞིག་དངུལ་རྐྱང་དང་། བུན་བྱང་། ཅེག་འཛིན་གང་རུང་བརྒྱུད་ནས་སྤྲོད་པའི་ཐབས་ལམ་ཞིག ༢། སྤྲོད་ཐེངས། འཇལ་ཐེངས། =དངུལ་འབོར་གང་ཞིག་ལོ་ཟླ་སོ་སོར་སྤྲོད་ཐེངས་རེ་རེའི་ཚད།