Browse Our Dictionary
M

molest

ཆགས་འཚེ་བྱེད་པ། = ཆགས་པའི་དབང་གིས་བྱེབྲག་ཏུ་བྱིས་པའི་ལུས་ལ་རེག་པའམ་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་སྦྱོར་བ་བརྩམས་ཏེ། ལུས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་པ།