Browse Our Dictionary
M

monopoly

༡། གཅིག་བདག = བཟོ་ལས་ཐོན་ཁུངས་ཤིག་གམ་ཐོན་རྫས་སམ་ཞབས་ཞུའི་སྟངས་འཛིན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་དབང་ལས་ཁང་ངམ། མཁོ་ཚོང་བྱེད་མཁན་གཅིག་རང་ལ་ཡོད་པའི་ཁྲོམ་རའི་འགྲོ་སྟངས། ༢། རྐྱང་འཛིན། = གང་ཞིག་དབང་རྒྱུའམ་བྱ་རྒྱུར་ཡོད་པའི་ཁེ་གཙང་གི་ཐོབ་ཐང་ཞིག