Browse Our Dictionary
M

monotreme mammals

སྒོ་གཅིག་ནུ་གསོ་སེམས་ཅན། = སྒོང་སྐྱེས་གང་ཞིག་སྐྱེ་སྒོ་དང་། སྙིགས་དོར་གྱི་སྒོ་གཅིག་རང་ཡིན་པའི་ཆེས་གདོད་མའི་ནུ་གསོ་སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ཤིག