Browse Our Dictionary
M

moonlight

xx ༡། ཟླ་འོད། = ཟླ་བ་ལས་འཕྲོ་བའི་འོད་ཟེར། ༢། གསང་བའི་ཞོར་ལས་བྱེད་པ། = རང་གི་གཏན་འཇགས་ལས་ཀའི་ཞོར་དུ་མཚན་མོར་གསང་བའི་ངང་ལས་ཀ་གཞན་ཞིག་བྱེད་པ།