Browse Our Dictionary
M

morale

སྙིང་སྟོབས། སེམས་ཤུགས། = དམིགས་བསལ་དཀའ་ངལ་དང༌། ཛ་དྲག་གི་གནས་སྟངས་འོག་ཚུད་པའི་གང་ཟག་སྒེར་རམ། སྐྱེ་བོའི་ཚོགས་ཀྱི་ཚོར་བའི་བློ་སྟོབས།