Browse Our Dictionary
M

morbidity

༡། ནད་མནར། = ནད་གཞི་ཞིག་གིས་མནར་བའམ་སྨན་བཅོས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་གནས་སྟངས། ༢། ནད་གཞི་ཁྱབ་ཚད། = མི་འབོར་ཞིག་གི་ནང་དུ་ནད་གཞི་ཁྱབ་ཚད།