Browse Our Dictionary
M

most favoured nation

ཆེས་དགའ་མོས་རྒྱལ་ཁབ། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་ཆེས་དགའ་མོས་བྱེད་པའི་ཚོང་འབྲེལ་གནས་བབས་ཐོབ་པ་ཞིག