Browse Our Dictionary
M

motto

རྩ་ཚིག = གང་ཟག་སྒེར་དང༌། ཚོགས་པ། སྒྲིག་འཛུགས་སོགས་ཀྱི་དགོས་དམིགས་དང༌། ཡིད་ཆེས་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་བརྗོད་པ་ཐུང་ངུ་ཞིག