Browse Our Dictionary
M

mount meru

རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ། རི་རབ། = མངོན་པ་མཛོད་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ན། གླིང་བཞི་དང༌། གླིང་ཕྲན་བརྒྱད། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་བཞི། ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་དང་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་དབུས་སུ་གནས་པའི་རིའི་རྒྱལ་པོ།