Browse Our Dictionary
M

MP3 player

ཨེམ་པི་ ༣ པ་གཏོང་ཆས། = ཨེམ་པི་གསུམ་པའི་ནང་ཉར་ཚགས་ཡོད་པའི་རོལ་དབྱངས་གཏོང་ཆེད་ཀྱི་ཀམ་པུ་ཊར་བྱ་རིམ་མམ་གློག་རྡུལ་ཡོ་ཆས་ཤིག