Browse Our Dictionary
M

mudpack

འདམ་ཐུམ། = གདོང་པར་འདམ་གྱི་འབྱར་བག་ཅན་ནམ། འདམ་རྫས་ལས་གྲུབ་པ་གང་ཞིག་གར་པོར་བསྐུས་ཏེ་བཞིན་མདངས་རྒྱས་པར་བྱེད་པའི་ཐུམ་བུ་ཞིག