Browse Our Dictionary
M

multiple choice

གདམ་ཀ་མང་བའི། = ཡིག་རྒྱུགས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་འོས་མི་ཞིག་གིས་དྲི་བ་གཅིག་ལ་ལན་གྱི་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་བཀོད་པའི་ནང་ནས་འགྲིག་པ་ཞིག་གདམ་དགོས་པ་ཞིག