Browse Our Dictionary
M

muon

མོན་རྡུལ། མུ་ཨོན་རྡུལ། = གློག་རྡུལ་ཞིག་གི་གདོས་ཚད་ལས་ལྡབ་ཉིས་བརྒྱ་ཙམ་གྱིས་ཆེ་བའི་གདོས་ཚད་ལྡན་པའི་ལེབ་ཊོན་རྡུལ་མོ་ཟུངས་ལྡན་པ་ཞིག