Browse Our Dictionary
M

muscular force

ཤ་གནད་ཀྱི་ཤུགས། = མི་དང་སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་ལག་པ་དང་། རྐང་པ་ལྟ་བུའི་ལུས་པོའི་ཆ་ཤས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བ་དང་འགུལ་སྐྱོད་བྱེད་པ་ལས་ཐོན་པའི་ཤུགས།