Browse Our Dictionary
M

mustard

པད་ཁ། པད་ཁང༌། = འདི་ནི་ལོ་རེ་བཞིན་བཏབ་ནས་སྐྱེ་བའི་ལོ་ཐོག་རིགས་ཀྱི་སྐྱེ་དངོས་ཤིག་ཡིན་ཞིང༌། སྡོང་པོ་དང་ཡལ་གའི་སྐྱེ་ལུགས་སོགས་ཡུངས་དཀར་དང་ཧ་ལམ་མཚུངས་པ་དང༌། ལོ་མ་སྔོ་ལ་ལྗང་ཞིང་འཇམ་ལ་མཐུག་པ་ཅུང་ཟད་ཆེ་ལ་ཉག་ཆེན་ཡོད་པ་རིམ་པར་འཆར་ཞིང༌། ལྒང་བུ་ཕྲ་ལ་ཅུང་ཟད་རིང་བའི་ནང་འབྲུ་གུ་ནག་པོའམ་དམར་སྨུག་ཆུང་ལ་རིལ་བ་མང་པོ་ཡོད། འདི་ནི་སྣུམ་ནག་གི་རྒྱུ་པད་ཁ་དེ་ཡིན་ནོ།