Browse Our Dictionary
M

mutagens

སྒྱུར་རྫས། = སྐྱེ་ལྡན་སྲོག་ཆགས་ཤིག་གི་ནང་དུ་རིགས་རྫས་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་མཁན་ནམ། ཡང་ན་འགྱུར་བའི་འགྲོས་རིམ་གོང་མཐོར་གཏོང་མཁན་གྱི་མྱོས་རྫས་སམ་དུག་རྫས། ཡང་ན་འགྱེད་འཕྲོ་ལྟ་བུའི་རྐྱེན་རྫས་ཤིག