Browse Our Dictionary
M

mutation

phys (མཆོག་གི་)འགྱུར་ལྡོག = རྒྱུད་འཛིན་བྱེད་ཐུབ་པར་འགྱུར་བའི་ཁྱད་ཆོས་སམ། གཤིས་སྤྱོད་གསར་མ་ཞིག་གི་བྱུང་རྐྱེན་དུ་གྱུར་བའི་རིགས་རྫས་ཤིག་གམ། རིགས་རྫས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུང་ཞིག་གི་ངེས་མེད་ཀྱི་འགྱུར་བ།