Browse Our Dictionary
M

mutation

༡། adm འགྱུར་ལྡོག = དངོས་པོ་གང་ཞིག་གི་འགྱུར་བའི་བྱ་གཞག་གམ་བརྒྱུད་རིམ། ༢། law མིང་སྒྱུར། = ས་ཁང་སོགས་ཀྱི་བདག་པོ་གསར་རྙིང་གི་མིང་བརྗེ་བ།