Browse Our Dictionary
M

mutual fund

གཉིས་ཕན་ཐེབས་རྩ། = ཀ་པ་ཎི་ཞིག་གིས་མང་ཚོགས་ཀྱི་དངུལ་རྣམས་ཚོང་ལས་ཀྱི་རིགས་སྣ་ཚོགས་ནང་མ་རྩ་འཛུགས་འཇོག་གི་གྲོགས་དན་བྱེད་པའི་སྲི་ཞུའི་ལས་དོན།