Browse Our Dictionary
N

name card

མིང་ཤོག = སྐྱེ་བོ་གང་ཞིག་གིས་རང་མིང་གཞན་རྣམས་ཀྱིས་ཤེས་རྟོགས་བདེ་བའི་སླད་ཡིག་ཐོག་ནང་བྲིས་ཏེ་སྐེ་དང༌། བྲང་ཁོག་སྟེང་གདགས་རྒྱུའམ། ཡང་ན་མིང་དང༌། ཁ་བྱང༌། ཁ་པར་ཨང་གྲངས་སོགས་སྟབས་བདེའི་ཆེད་གཞན་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཞིག