Browse Our Dictionary
N

name plate

མིང་བྱང་གླེགས་བུ། = ཚོགས་འདུ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་ཅོག་རྩེའི་སྟེང་དུ་འཇོག་པའམ། ཡང་ན་ཁང་པའི་ཕྱིར་འདོགས་པའི་དོ་བདག་གི་མིང་ཁ་གསལ་འགོད་སའི་ཤིང་དང་ཤེལ་སོགས་ལས་གྲུབ་པའི་བྱང་བུ།