Browse Our Dictionary
N

national emblem

རྒྱལ་རྟགས། = རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་གི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རི་དྭགས་དང༌། བྱ་རིགས། མེ་ཏོག་སོགས་རི་མོའི་གཟུགས་སུ་བཀོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་ཉིད་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་རྟགས།