Browse Our Dictionary
N

national employment policy

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་སྤྲོད་སྲིད་བྱུས།= རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལས་ཡོད་དམིགས་ཡུལ་བསྒྲུབ་རྒྱུའི་འཆར་སྣང་དང་། ལག་བསྟར། གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་འཆར་གཞི་སོགས།