Browse Our Dictionary
N

national highway

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ཆེན། རྒྱ་ལམ། = རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ནང་རྒྱ་ལམ་གྱི་རིམ་པ་འདྲ་མིན་དུ་མ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས། རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ཆེན་དུ་བརྡར་བཏགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་དབར་གྱི་རྒྱ་ལམ།