Browse Our Dictionary
N

national park

རྒྱལ་སྲུང་གླིང་ག= མི་དམངས་ཀྱི་སྤྲོ་སྐྱིད་དང་། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཐད་ཀའི་སྟངས་འཛིན་དང་གཅེས་ཉར་འོག་ཡོད་པའི་མཚོ་དང་མཚེའུ་སོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ།