Browse Our Dictionary
N

native

༡། ca,bot,zool ས་སྐྱེས་རྡོ་སྐྱེས། = ཁོར་ཡུག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་གི་ནང་དང་པོ་ནས་སྐྱེས་པའམ། གནས་པའི་ཆ་ནས་བཞག་པའི་རང་བཞིན། ༢། pol ཡུལ་མི། ཡུལ་པ། = ཡུལ་ལུང་གང་ཞིག་ཏུ་སྐྱེས་པ་ཙམ་གྱི་ཆ་ནས་འདོགས་པའི་བརྡ་ཆད།