Browse Our Dictionary
N

natural disaster

རང་བྱུང་གོད་ཆག = འགྲོ་བ་མིའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་རྐྱེན་པས་མ་ཡིན་པར་རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་སྟབས་ཀྱིས་བྱུང་བའི་གོད་ཆག དཔེར་ན། ས་ཡོམ་ལྟ་བུ།