Browse Our Dictionary
N

nature walk

རང་བྱུང་གོམ་བགྲོད།= རང་བྱུང་ཁམས་ཀྱི་རྩི་ཤིང་སྲོག་ཆགས་དང་། ནགས་ཚལ། རི་རྒྱུད། ཞིང་ཐང་སོགས་ལྟ་བའི་ཕྱིར་དུ་ཐག་རིང་གོམ་བགྲོད་བྱེད་པ་ཞིག