Browse Our Dictionary
N

naval

ལྟེ་བ། = མའི་མངལ་གྱི་ཕྲུ་གུའི་ལྟོ་བའི་དཀྱིལ་གྱི་རྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྟེ་ཐག་དེ་མངལ་ནས་བཙས་རྗེས་ལྷུང་བའི་ཤུལ་དེ་ལ་ཟེར་རོ།