Browse Our Dictionary
N

navigation

༡། ཁ་ལོ་བསྒྱུར་ཆའི་བྱ་བ། = གནམ་གྲུ་དང༌། གྲུ་གཟིངས་གང་རུང་ས་ཆ་གཅིག་ནས་གཞན་དུ་གཏོང་སྟངས་ཀྱི་རིག་པ། ༢། ཁ་ལོ་སྒྱུར་ཐབས། = ས་ཁྲ་དང༌། རླུང་གི་འགྱུར་འགྲོས་སོགས་ལ་བརྟེན་པའི་གནམ་གྲུ་དང༌། གྲུ་གཟིངས་སོགས་ཀྱི་ལམ་སྣ་འདྲེན་པའི་བྱ་གཞག