Browse Our Dictionary
N

nebula

སྐར་སྤྲིན། = སྐར་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བར་དུ་གནས་པའི་རབ་རིབ་ཅན་གྱི་འོད་མདངས་སམ། ཡང་ན་ནག་ནོག་གི་ལྷན་པ་ལྟ་བུར་སྣང་བའི་ཐལ་རྡུལ་དང་རླངས་རྫས་ཀྱི་སྤྲིན་པའམ་དེས་ཁྱབ་པའི་མངའ་ཁུལ་ཞིག