Browse Our Dictionary
N

Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

གསར་སྐྱེས་བྱིས་པའི་གཟབ་བཅོས་ཚན་པ། = སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་དུས་སུ་མ་བབས་པར་སྐྱེས་པའི་བྱིས་པའམ། ནད་གཞི་ཛ་དྲག་ཅན་གྱི་བྱིས་པར་གཟབ་བཅོས་བྱེད་པའི་མཐུན་རྐྱེན་དང་ལས་བྱེད་ཡོད་པའི་ནད་གསོ་ཁང་ངམ་སྡེ་ཚན་ཞིག