Browse Our Dictionary
N

new normal

གོམས་འདྲིས་གསར་པ། =སྔར་མེད་ཅིང་མ་འོངས་པར་གནས་པར་ངེས་པའི་གསར་དུ་བྱུང་བའི་གནས་སྟངས་ཤིག དཔེར་ན། རིམས་ནད་གསར་པ་ཞིག་སྤྱི་ཚོགས་ནང་རྒྱ་ཆེར་ཁྱབ་སྟེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་ལྟ་བུ།