Browse Our Dictionary
N

news bulletin

གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར། = གནས་ཚུལ་གཙོ་གནད་ཆེ་བ་ཁོ་ནའི་རིགས་བརྙན་འཕྲིན་དང་རླུང་འཕྲིན་སྟེང་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་པའི་གསར་འགྱུར་གྱི་ལས་རིམ་ཐུང་གྲས་ཤིག