Browse Our Dictionary
N

news desk

གསར་འགྱུར་སྒྲིག་ས། = གསར་འགྱུར་རྒྱང་སྲིང་ངམ་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྒྲིག་བྱེད་སའི་རླུང་འཕྲིན་ནམ་བརྙན་འཕྲིན་བཟོ་སྒྲིག་ཁང་ངམ། ཡང་ན་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་ཚན་པ་ཞིག