Browse Our Dictionary
N

newsletter

གསར་འཕྲིན། = ཚོགས་པ་དང༌། སྒྲིག་འཛུགས། བཟོ་ལས་ཁང་སོགས་ཀྱིས་རང་གི་བྱེད་སྒོའམ། ལས་དོན་སོགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་ཆེད་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་རྒྱུའི་དུས་དེབ།