Browse Our Dictionary
N

nine-times ionized iron

འཁྱམ་གྱེས་དགུ་འགྱུར་ལྕགས་རྡུལ། = འཁྱམ་གྱེས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་ཐེངས་དགུ་བརྒྱུད་ཟིན་པའི་ལྕགས།