Browse Our Dictionary
N

no-confidence motion

ཡིད་རྟོན་མེད་པའི་གྲོས་འཆར། = འགན་དབང་ཅན་གྱི་གང་ཟག་གཅིག་གམ། དུ་མར་གོ་གནས་དེ་དང་དེར་རྒྱུན་གནས་མི་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར།