Browse Our Dictionary
N

no contact order

འབྲེལ་རྒྱ། འབྲེལ་འགོག་བཀའ་རྒྱ། = སྡེ་ཁག་གམ་སྐྱེ་བོ་སྒེར་གཞན་ལ་དངོས་སུའམ་བརྒྱུད་པའི་སྒོ་ནས་ཡིག་ངག་གང་རུང་ངམ། ཡང་ན་ལུས་ཐོག་ནས་འབྲེལ་གཏུགས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག