Browse Our Dictionary
N

no objection certificate (NOC)

དགག་ཆ་མེད་པའི་ངོས་སྦྱོར། = གང་ཟག་ཅིག་གམ། ཡང་ན་སྒྲིག་འཛུགས་སམ། ངོ་ཚབ་ཁང་སོགས་ནས་སྐྱེ་བོ་ཞིག་ལ་དགག་ཆ་མེད་ཚུལ་བརྗོད་པའི་ཁྲིམས་མཐུན་ལག་ཁྱེར།