Browse Our Dictionary
N

non profit

ཁེ་མེད། ཁེ་གཉེར་མིན་པའི། = ཁེ་བཟང་གི་ཆེད་དུ་མ་ཡིན་པར་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་རོགས་རམ་ཆེད་མ་དངུལ་གསོག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་ཚོགས་པ་ཞིག