Browse Our Dictionary
N

not for sale

བཙོང་རྒྱུ་མིན།= འགྲེམས་སྟོན་དང་ལེགས་སྐྱེས་སོགས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྟེར་བ་ལས་བཙོང་རྒྱུ་མ་ཡིན་པའི་དངོས་རྫས།