Browse Our Dictionary
N

Num Lock key

ཨང་མཐེབ། =ཨང་ཀིའི་བྱེད་ལས་འཇུག་མིན་གནོན་པར་བྱེད་པའི་མཐེབ་གཞོང་གཡོན་ཕྱོགས་སྟེང་གི་མཐེབ་གནོན་ཞིག