Browse Our Dictionary
N

nursery

༡། བུ་བཅོལ་ཁང་། = ཕྲུ་གུའི་ཕ་མ་ལས་ཀར་འགྲོ་སྐབས་སུ་ཕྲུ་གུ་དང་བྱིས་པར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་སའི་གནས་ཤིག ༢། ཤིང་མྱུག་ལྡུམ་ར། = ལྗོན་ཤིང་དང་རྩ་ལྡུམ་སོགས་ཀྱི་མྱུ་གུ་ཚོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུའམ། ས་ཆ་གཞན་དུ་རྩ་སྤོའི་ཆེད་དུ་འདེབས་ལས་བྱེད་ས།