Browse Our Dictionary
O

oath of allegiance

ཤ་ཞེན་གྱི་མནའ་དམ། = མངའ་འབངས་སམ། མི་སེར་རྣམས་ཀྱིས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་འགན་ཁུར་ཞུ་རྒྱུ་དྭང་ལེན་བྱེད་པ་དང༌། རྒྱལ་པོའམ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཤ་ཞེན་བྱ་རྒྱུའི་མནའ་སྐྱེལ་དམ་བཅའ།